به نام خدا

راهنماي تهيه طرح کسب و کار

(Business Plan)

 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 


مشخصات تهيه کنندة طرح

نام و نام­خانوادگي: ............................................         سطح و رشتة تحصيلي: ....................................

کد ملي: .............................................................          شغل فعلي: .........................................................

تاريخ و محل تولد: ..........................................         تجربه و تخصص: ................................................

شماره شناسنامه: ............................................

آدرس پستي: .................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

تلفن تماس: ..................................................................................................................................................

 

توجه: در صورتي که طرح کسب و کار به صورت گروهي تهيه شده است, مشخصات همکاران اصلي در پيوست آورده شود.

 

 

 

 

 

خلاصه اجرايي (مديريتي):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

بخش اوليه (نماي ذهني):

بيان آرمانهاي کسب و کار:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

بيان ماموريت کسب و کار:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

برنامه مديريتي و سازماندهي

معرفي شرکاء و سهامداران

نام و نام خانوادگي

ميزان آورده

درصد سهم

آدرس و شماره تماس

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

5-

 

 

 

6-

 

 

 

7-

 

 

 

حجم کل آورده شرکاء

 

 

معرفي تيم مديريت

نام و نام خانوادگي

سمت

تحصيلات

تجربه

آدرس و شماره تماس

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

 

معرفي تيم مشاوره

نام و نام خانوادگي

سمت

تحصيلات

تجربه

آدرس و شماره تماس

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

مزيت هاي رقابتي مديريتي

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

نمودار سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصيف کسب و کار

معرفي کسب و کار

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

معرفي محصول يا خدمت

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

تحليل صنعت

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

نقاط ضعف اساسي

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

 

 

 

 

نقاط قوت اساسي

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

 

تهديدات قابل ملاحظه

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

 

فرصت هاي قابل ملاحظه

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

 

تحليل SWOT (قوت ـ ضعف ـ فرصت ـ تهديد)

الف: SO (قوت ـ فرصت)

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

ب: ST (قوت ـ تهديد)

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

ج: WO (ضعف ـ فرصت)

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

د: WT (ضعف ـ تهديد)

1- ............................................................................................................................................................

2- ............................................................................................................................................................

3- ............................................................................................................................................................

4- ............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه بازار و بازاريابي

توصيف بازار (شامل بخش بندي بازار، بازار هدف، جايگاه محصول)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

تحليل رقبا (تعداد رقبا، رقباي بالقوه، توان رقبا)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

استراتژي بازاريابي

1- استراتژي محصول ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- استراتژي قيمت

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3- استراتژي مکان

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4- استراتژي توزيع

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5- استراتژي جذب مشتري

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برآورد ميزان تقاضاي بازار (براي يک و دو سال آينده)

                        مقدار

نام محصولات

ميزان بازار بالفعل سال قبل

ميزان بازار بالفعل سال جاري

ميزان بازار بالفعل يکسال آينده

تعديل بر مبناي تحقيق و مشاهده

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

برآورد ميزان توليد رقبا (براي يک آينده)

       محصول شماره 1:

                        مقدار

نام رقبا

ميزان توليد سال قبل

ميزان توليد سال جاري

ميزان توليد يکسال آينده

تعديل بر مبناي تحقيق و مشاهده

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

      محصول شماره 2:

                        مقدار

نام رقبا

ميزان توليد سال قبل

ميزان توليد سال جاري

ميزان توليد يکسال آينده

تعديل بر مبناي تحقيق و مشاهده

1-

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

برآورد سهم بازار و ميزان توليد (براي يک و دو سال آينده)

                      مقدار

نام محصول

ظرفيت بازار

ميزان توليد رقبا

سهم مانده بازار

ميزان توليد يکسال آينده

تعديل بر مبناي تحقيق و مشاهده

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

 

برنامه عملياتي (توليد)

توصيف محصولات و خدمات (از بعد فني)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

توصيف فرآيندهاي توليد يا ارائه خدمات

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

الف: هزينه هاي ثابت توليدي

مساحت ساختماني مورد نياز

فضاي توليدي مورد نياز (شامل ايستگاههاي کار و انبارها)

ايستگاه کاري (انبار)

فضاي مورد نياز ماشين آلات

فضاي مورد نياز مواد اوليه

فضاي مورد نياز اپراتورها

جمع فضاي مورد نياز

فضاي مورد نياز ضربدر 5/1

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

جمع مساحت توليدي مورد نياز

 

فضاي اداري مورد نياز(شامل ساختمانهاي اداري، رفاهي، نگهباني، مسکوني و تاسيساتي)

عنوان بخش اداري

تعداد کارکنان

مساحت مورد نياز به متر مربع

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

 

4-

 

 

5-

 

 

جمع مساحت اداري مورد نياز

 

جمع کل مساحت ساختماني مورد نياز

 

 

هزينه زمين مورد نياز

شرح

متراژ مورد نياز

بهاي هر متر مربع

بهاي کل

1- محوطه

 

 

 

2- ساختمان

 

 

 

3- پارکينگ

 

 

 

4- ساير

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

هزينه ساختمان مورد نياز

شرح

متراژ مورد نياز

بهاي هر متر مربع

بهاي کل

1- ساختمان توليدي

 

 

 

2- ساختمان اداري

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسطيح و محوطه سازي

شرح عمليات

متراژ مورد نظر

هزينه هر متر مربع

هزينه کل

1- تسطيح و خاکبرداري

 

 

 

2- ديوار کشي

 

 

 

3- خيابان کشي

 

 

 

4- جدول بندي

 

 

 

5- فضاي سبز

 

 

 

6- پارکينگ

 

 

 

7- روشنايي محوطه

 

 

 

جمع هزينه ها

 

تاسيسات

شرح

واحد

تعداد

هزينه يک واحد

هزينه کل

1- حق انشعاب برق

 

 

 

 

2- ترانسفرماتور

 

 

 

 

3- کابل کشي

 

 

 

 

4- تابلوها

 

 

 

 

5- ساير تجهيزات برق رساني

 

 

 

 

6- سيستم تهويه

 

 

 

 

7- ژنراتور

 

 

 

 

8- حق انشعاب آب

 

 

 

 

9- حفر چاه و تجهيزات لازم

 

 

 

 

10- احداث منبع هوايي

 

 

 

 

11- دستگاه تغذيه و مخزن ها

 

 

 

 

12- تانکرها

 

 

 

 

13- کمپرسورها

 

 

 

 

14- ديگ هاي بخار

 

 

 

 

15- سيستم فاضلاب

 

 

 

 

16- سيستم اطفاي حريق

 

 

 

 

17- ساير

 

 

 

 

جمع هزينه هاي تاسيسات

 

 

ابزار آلات و وسايل فني و آزمايشگاهي

اقلام مورد نياز

تعداد

هزينه واحد

هزينه کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماشين آلات و تجهيزات  

نوع تجهيزات

مشخصات فني

کشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

هزينه گمرکي

هزينه کل

1-

 

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه ماشين آلات و تجهيزات

 

 

 

 

 

 

 

وسايط نقليه

نوع وسايط

مشخصات فني

کشور سازنده

تعداد

قيمت واحد

هزينه گمرکي

هزينه کل

1-

 

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه وسايط نقليه

 

 

 

وسايل اداري و کارگاهي

شرح وسايل

مشخصات فني

تعد اد

قيمت واحد

قيمت کل

هزينه حمل و نصب

هزينه کل

1-

 

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

 

جمع هزينه وسايل اداري و کارگاهي

 

 

 

 

هزينه هاي ثابت پيش بيني نشده

شرح

محاسبات

مبلغ کل

1-

 

 

2-

 

 

جمع هزينه هاي پيش بيني نشده

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط شاهرخ شهابی  | لینک ثابت |